ارتش-سرخ،-یادگار-باستانی-از-دوران-امپراتوری-کین-بهروزسیر

مکان های تاریخی شهر ژی آن چین

در شهر ژی آن، بناها، ساختمان ها و مکان های تاریخی زیادی وجود دارد که بسیاری از آن ها به دوران مختلف امپراتوری در کشور چین مربوط می شوند….