شهر شانگهای بهروزسیر

ماجراجویی در کوهستان هوآنگ شان

کوهستان هوآنگ شان در معنای ادبی،کوهستان زرد،شامل یک رشته کوه در جنوب استان آنهویی در شرق چین می باشد.این کوهستان،زیباترین و بی همتاترین جاذبه گردشگری چین…