واقعیت-مجازی-برای-کمک-به-معتادان1-بهروزسیر

واقعیت مجازی برای کمک به معتادان

در مرکز تحقیقاتی شانگهای، یک تحول بزرگ در فناوری واقعیت مجازی برای کمک کردن به افراد معتاد است. به این ترتیب میزان وضعیت اعتیاد افراد به مواد مخدر و گرایش …