مهم ترین فیلدهای ویزای كاری z -بهروزسیر

مهم ترین نكات ویزای كاری z چین

ویزای كاری z چین فقط برای كار به چین صادر شده و متقاضیان می توانند برای اشتغال در كشور چین اقدام كنند. دولت چین با این ویزا مجوز اشتغال سازمان ها و شركت